Членовите на жирито на ФМН се состојат од меѓународни експерти од целиот свет поделени во различни категории на натпреварот.

За сите три категории на натпреварот, е формирано посебно жири, која
ќе го сослуша, погледне и оцени секој труд кој е пријавен на натпреварот.

Улогата на жирито ќе биде да избере од сите пријавени 7 финалисти во секоја категорија и по еден апсолутен победник од натпреварот во категоријата музика, филм и графика. На финалистите во секоја категорија ќе им се обезбеди во усна формна повратна информација со оценување на нивниот придонес кон натпреварот за подобрување на нивната работа.

NEWS