Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kedy na jednej strane je fyzická osoba Mgr. Vladimír Železňák Umelecká Spoločnosť GONG Košice, IČO 10778209, so sídlom Hemerkova 27, 040 23, Košice, registrovaný živnostenským oddelením Okresného úradu Košice, živno register č.803-3327 ako Organizátor FMC (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej je Účastník FMC (ďalej len „Účastník“).

I. Podmienky účasti na FMC

Organizátorom Film Music Contest (ďalej aj ako FMC alebo súťaž) je Mgr. Vladimír Železňák, Umelecká Spoločnosť GONG, Košice, so sídlom Hemerkova 27, 040 23 Košice, Slovensko.

 1. Súťaže FMC sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Pravidlách FMC, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom podujatia pre daný ročník FMC a jeho jednotlivé súťažné a sprievodné aktivity.

II. Definícia základných pojmov

 1. Pravidlá – záväzné podmienky, pokyny a informácie súťaže FMC zverejnené Organizátorom FMC online na jeho oficiálnej stránke.
 2. Účastník FMC je fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do medzinárodnej skladateľskej súťaže Film Music Contest-FMC v komponovaní pôvodných filmových skladieb alebo jednej z jej sprievodných súťaží.
 3. Sprievodné súťaže – sú súčasťou FMC, vyhlásené v rovnakom čase, majú jasne a samostatne definované pravidlá a typ účastníkov pre ktorých sú určené. Podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú sprievodnú súčasť FMC.
 4. Prihláška – elektronický online dokument a spôsob registrovania sa účastníka na FMC a jeho sprievodných súťaží, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora v sekcií registrácia (www.fmcontest.com). Vyplnenie všetkých údajov, splnenie podmienok a následné odoslanie prihlasovacieho formulára je oficiálnym spôsobom registrácie pre FMC a jej sprievodné aktivity.
 5. Účastnícky poplatok – finančný účastnícky poplatok do FMC je stanovený Organizátorom v Pravidlách, ktorý uhrádza Účastník FMC na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.
 6. Potvrdenie o registrácii – elektronické potvrdenie Organizátora o splnení podmienok registrácie vydané Účastníkovi FMC, vygenerované systémom a odoslané e-mailom na adresu účastníka
 7. Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku- písomné potvrdenie Organizátora o zaplatení účastníckeho poplatku vydané Účastníkovi FMC.

III. Registrácia do FMC

 1. Registrácia do Film Music Contest vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník FMC. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako hudobné vydavateľstvo, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
 2. Jediným spôsobom registrácie na FMC je online registrácia vo forme elektronickej online prihlášky, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora v sekcii registrácia www.fmcontest.com. Súčasťou on-line registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku.
 3. V procese registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora akceptovaná pokiaľ obsahuje všetky povinné údaje a tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti, a v stanovenej výške je uhradený účastnícky poplatok.
 4. Organizátor má právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
 5. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov FMC sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli odoslané a doručené do systému.
 6. Každý Účastník sa môže zaregistrovať do FMC bez limitu a s ľubovoľným počtom prihlásených hudobných ,video alebo grafických diel. Každé dielo však musí byť registrované samostatne podľa pravidiel súťaže.

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky do FMC

 1. Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť účasť vo FMC a jej sprievodných súťažiach ak:
  a) Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
  b) Účastník nesplnil alebo nedodržal pravidlá súťaže.
  c) Účastník nahral dielo tretej osoby a nejedná sa o pôvodné autorské dielo.
  d) Nahral svoje dielo v čase uzatvorenia registrácie.
 2. V prípade neúplnej či neuhradenej prihlášky sa môže Organizátor rozhodnúť kontaktovať účastníka a vyzvať ho o jej doplnenie v krátkom čase. Ak tak po výzve a v určenom čase urobí jeho prihláška bude akceptovaná.
 3. Každý Účastník FMC musí v procese registrácie v oficiálnej online prihláške pred jej odoslaním potvrdiť a zaškrtnúť políčko „Akceptácia pravidiel“, ktoré si pred tým prečíta a preštuduje na oficiálnej stránke súťaže v sekcii pravidlá súťaže. Potvrdenie a zaškrtnutie políčka „Akceptácia pravidiel“ umožní Organizátorom oficiálne potvrdiť registráciu Účastníkom FMC a jej sprievodných súťaží a je zároveň potvrdením že spĺňajú všetky podmienky Účastníka definované Organizátorom v pravidlách.

V. Neprenosnosť registrácie a jedinečného účastníckeho čísla

Účasť na FMC a jej sprievodných súťažiach je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na FMC. Základným identifikátorom Účastníka z hľadiska bezpečnostného, technického je jedinečné účastnícke číslo, ktoré mu pridelil Organizátor

VI. Účastnícky poplatok, iné platby, potvrdenia

 1. Platba účastníckeho poplatku
  a) Základné sadzby registrácie pôvodných autorských hudobných, grafických alebo video diel do FMC vyhlasuje každoročne Organizátor na oficiálnej stránke súťaže v sekcii pravidlá.
  b) Výška účastníckeho poplatku na FMC je pevná a nemenná. Účastník je povinný uhradiť účastnícky poplatok v takej výške, v akej je predpísané v pravidlách súťaže a v online registračnom formulári na účet Organizátora.
  c). Za každé prihlásené autorské dielo do súťaže Účastník uhradí účastnícky poplatok samostatne. Prihlásiť do súťaže môže akýkoľvek počet diel pre každé však musí osobitne registrovať a uhradiť zaň účastnícky poplatok.
  d) Platba účastníckeho poplatku je možná iba nasledovným spôsobom:

  • Platobnou kartou.
   Platba kartou je primárnym a jediným spôsobom platby účastníckeho poplatku počas on-line registrácie účastníka na FMC a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.Akceptované sú nasledujúce platobné karty:

   • Master Card
   • Master Card Electronic
   • VISA
   • VISA Electron
   • Diners Club International
 2. Potvrdenia
  Jednotlivé potvrdenia sú generované automaticky a odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese on-line registrácie.
  a) Potvrdenie o prihlásení – je potvrdením o úspešnej registrácii Účastníka na FMC.
  b) Potvrdenie o zaplatení – je potvrdením o úspešne zrealizovanej platbe účastníckeho poplatku generovane databázou po úspešnej transakcii na účet Organizátora.

Organizátor nemá možnosť a ani povinnosť vydávať iné druhy potvrdení podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.

VII. Zrušenie prihlášky, vrátenie účastníckeho poplatku, zmena reg. údajov, zmena prihláseného autorského diela

 1. Zaplatený účastnícky poplatok Organizátor nevracia.
 2. Registrovaný Účastník môže požiadať o zrušenie svojej registrácie e-mailom, doručeným Organizátorovi najneskôr mesiac pred uzatvorením registrácie do súťaže. Pri dodržaní týchto podmienok Organizátor zruší registráciu účastníka a vylúči jeho dielo z rozhodovacieho procesu. Účastnícky poplatok však v prípade zrušenia Organizátor nevracia ako je uvedené v pravidlách súťaže.
 3. Registrovaný účastník môže požiadať o zmenu či úpravu už registrovaného diela do súťaže. Musí však kontaktovať Organizátora ktorý vymaže zo systému a z rozhodovacieho procesu predošlú verziu a umožní jej novú registráciu. Pre novú registráciu platia všetky podmienky uvedené v pravidlách spolu s úhradou účastníckeho poplatku.
 4. Registrovaný Účastník môže e-mailom požiadať o zmenu údajov v registrácii. Organizátor zruší a vymaže predošlú registráciu z databázy a umožní reg. novú. Pre novú registráciu platia všetky podmienky uvedené v pravidlách spolu s úhradou nového účastníckeho poplatku.

VIII. Ceny výhercom FMC („Ceny súťaže“ )

 1. Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia služieb a materiálnych produktov- cien, ktoré poskytne víťazom FMC. Toto plnenie bude zverejnené na webovej stránke FMC ako „Ceny“. Každý výherca bude v procese vyhodnotenia kontaktovaní online mailom na základe svojho jedinečného čísla, ktoré obdržal v procese registrácie Organizátorom súťaže.
 2. Výhercom súťaže nevznikajú žiadne náklady spojené s doručením cien. Organizátor zabezpečí doručenie všetkých cien a kontaktovanie výhercov na svoje náklady.

IX. Vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom otvorením registrácie na FMC a jeho sprievodné súťaže alebo už v jej priebehu celú súťaž zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie štartovného, a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu FMC už v čase pred samotným aktom zrušenia FMC.

XII. Lehota súťaže:

Presný dátum otvorenia registrácie bude zverejnený na oficiálnom webe súťaže. Registrácia do súťaže bude prebiehať 4 mesiace od jej otvorenia. Dátum uzatvorenia registrácie a zverejnenia víťazov bude zverejnený na oficiálnom webe. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania registrácie skrátiť alebo ju predlžiť.

XIII. Ocenenie výhercov, porota:

O výhercoch v súťaži rozhodne odborná medzinárodná porota zložená z profesionálov z hudobnej, filmovej a grafickej oblasti. Zo všetkých prihlásených porota určí absolútneho víťaza a určí prvé miesto v súťaži. Výhercovia budú ocenení cenami, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe súťaže v sekcii ceny.

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Základné podmienky nadobúdajú platnosť 1.1.2018.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na FMC a jeho sprievodných súťaží.

NEWS